Ban hành PMI Dữ liệu PMI được phát hành hàng tháng, sớm hơn so với các dữ liệu kinh tế chính thức có thể so sánh.

Để nhận dữ liệu PMI cơ sở, hãy liên hệ economics@ihsmarkit.com.

Thời gian ban hành là theo giờ UTC.

Ban hành PMI

  • Gần đây nhất
Tháng Tám
16 Tháng Tám 2018 04:15 UTC Emirates NBD Dubai Economy Tracker Xem thêm
16 Tháng Tám 2018 04:15 UTC Emirates NBD Dubai Economy Tracker (Arabic) Xem thêm
13 Tháng Tám 2018 00:01 UTC Natwest UK Regional PMI Xem thêm
13 Tháng Tám 2018 00:01 UTC Ulster Bank Ireland Construction PMI Xem thêm
13 Tháng Tám 2018 00:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI Xem thêm
13 Tháng Tám 2018 00:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI Xem thêm
12 Tháng Tám 2018 04:15 UTC Emirates NBD Egypt PMI Xem thêm
12 Tháng Tám 2018 04:15 UTC Emirates NBD United Arab Emirates PMI Xem thêm
12 Tháng Tám 2018 04:15 UTC Emirates NBD Saudi Arabia PMI Xem thêm
8 Tháng Tám 2018 00:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs Xem thêm
8 Tháng Tám 2018 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: London Xem thêm
8 Tháng Tám 2018 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: North Xem thêm
8 Tháng Tám 2018 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs Xem thêm
8 Tháng Tám 2018 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: South Xem thêm
8 Tháng Tám 2018 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands Xem thêm
7 Tháng Tám 2018 15:00 UTC IHS Markit Global Sector PMI Xem thêm
7 Tháng Tám 2018 13:45 UTC IHS Markit US Sector PMI Xem thêm
7 Tháng Tám 2018 08:30 UTC IHS Markit Europe Sector PMI Xem thêm
7 Tháng Tám 2018 07:30 UTC Halifax House Price Index Xem thêm
7 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Asia Sector PMI Xem thêm
6 Tháng Tám 2018 09:00 UTC Qatar Financial Centre PMI (Arabic) Xem thêm
6 Tháng Tám 2018 09:00 UTC Qatar Financial Centre PMI Xem thêm
6 Tháng Tám 2018 07:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Tám 2018 07:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI (Deutsch) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 15:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 15:00 UTC JPMorgan Global Services PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 13:45 UTC IHS Markit US Services PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 13:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 13:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI (Português) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 09:00 UTC Stanbic Bank Ghana PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Services PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Italiano) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Français) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Español) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 07:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 07:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI (Deutsch) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 07:50 UTC IHS Markit France Services PMI (Français) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 07:50 UTC IHS Markit France Services PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 07:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 07:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI (Italiano) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 07:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 07:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI (Español) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 07:15 UTC Standard Bank South Africa PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI (Russian) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 05:00 UTC Investec Services PMI Ireland Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 05:00 UTC Nikkei India Services PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 01:45 UTC Caixin China General Services PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Japan Services PMI (日本語) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Hong Kong PMI (中文) Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Japan Services PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Hong Kong PMI Xem thêm
3 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Singapore PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2018 23:00 UTC Commonwealth Bank Australia Services PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2018 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Construction PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 15:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 14:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 14:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 13:45 UTC IHS Markit US Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 13:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 13:30 UTC IHS Markit Canada Manufacturing PMI (Français) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 13:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 13:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI (Português) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 08:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 08:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI (Ελληνικά) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Français) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI (Français) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI (Italiano) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI (Język Polski) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Istanbul Manufacturing PMI (Türkçe) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI (Türkçe) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI (Russian) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 05:00 UTC Investec Manufacturing PMI Ireland Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 05:00 UTC Nikkei India Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI (Thai) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC PMI ngành Sản xuất ASEAN của Nikkei Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Thailand Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Philippines Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei ASEAN Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Vietnam Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Myanmar Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Taiwan Manufacturing PMI (中文) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Taiwan Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei South Korea Manufacturing PMI (Korean) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC PMI ngành Sản xuất Việt Nam của Nikkei Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Japan Manufacturing PMI (日本語) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei South Korea Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Japan Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Thailand Manufacturing PMI (Thai) Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Indonesia Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2018 00:30 UTC Nikkei Malaysia Manufacturing PMI Xem thêm
Tháng Bảy
31 Tháng Bảy 2018 23:00 UTC Commonwealth Bank Australia Manufacturing PMI Xem thêm
27 Tháng Bảy 2018 08:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI Xem thêm
27 Tháng Bảy 2018 08:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm
24 Tháng Bảy 2018 13:45 UTC IHS Markit Flash US Composite PMI Xem thêm
24 Tháng Bảy 2018 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) Xem thêm
24 Tháng Bảy 2018 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI Xem thêm
24 Tháng Bảy 2018 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
24 Tháng Bảy 2018 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Español) Xem thêm
24 Tháng Bảy 2018 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Français) Xem thêm
24 Tháng Bảy 2018 07:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI Xem thêm
24 Tháng Bảy 2018 07:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
24 Tháng Bảy 2018 07:00 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI Xem thêm
24 Tháng Bảy 2018 07:00 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI (Français) Xem thêm
24 Tháng Bảy 2018 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI Xem thêm
24 Tháng Bảy 2018 00:30 UTC Nikkei Flash Japan Manufacturing PMI (日本語) Xem thêm
23 Tháng Bảy 2018 00:01 UTC IHS Markit UK Household Finance Index Xem thêm
18 Tháng Bảy 2018 00:01 UTC IPA UK Bellwether Report Xem thêm