Ban hành PMI Dữ liệu PMI được phát hành hàng tháng, sớm hơn so với các dữ liệu kinh tế chính thức có thể so sánh.

Để nhận dữ liệu PMI cơ sở, hãy liên hệ economics@ihsmarkit.com.

Thời gian ban hành là theo giờ UTC.

Ban hành PMI

  • Gần đây nhất
Tháng Tám
2 Tháng Tám 2021 15:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 14:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 14:30 UTC IHS Markit Mexico Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 13:45 UTC IHS Markit US Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 13:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 13:00 UTC IHS Markit Brazil Manufacturing PMI (Português) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 08:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 08:00 UTC IHS Markit Greece Manufacturing PMI (Ελληνικά) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Français) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:55 UTC IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:50 UTC IHS Markit France Manufacturing PMI (Français) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI (Italiano) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:45 UTC IHS Markit Italy Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:30 UTC IHS Markit Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:15 UTC IHS Markit Spain Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI (Türkçe) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI (Język Polski) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:00 UTC NEVI Netherlands Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:00 UTC IHS Markit Poland Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 06:00 UTC IHS Markit Russia Manufacturing PMI (Russian) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI (Russian) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 05:00 UTC IHS Markit India Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC PMI ngành Sản xuất Việt Nam của IHS Markit Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC PMI ngành Sản xuất ASEAN của IHS Markit Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit Thailand Manufacturing PMI (Thai) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Thai) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit Taiwan Manufacturing PMI (中文) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit South Korea Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit Taiwan Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit Indonesia Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit Vietnam Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit ASEAN Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (日本語) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit South Korea Manufacturing PMI (Korean) Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit Thailand Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit Philippines Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit Myanmar Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Tám 2021 00:30 UTC IHS Markit Malaysia Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Tám 2021 23:00 UTC IHS Markit Australia Manufacturing PMI Xem thêm
Tháng Bảy
28 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI Xem thêm
28 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm
26 Tháng Bảy 2021 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI Xem thêm
26 Tháng Bảy 2021 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI (日本語) Xem thêm
23 Tháng Bảy 2021 13:45 UTC IHS Markit Flash US Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Bảy 2021 08:30 UTC IHS Markit / CIPS Flash UK Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Français) Xem thêm
23 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
23 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) Xem thêm
23 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI (Español) Xem thêm
23 Tháng Bảy 2021 07:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
23 Tháng Bảy 2021 07:30 UTC IHS Markit Flash Germany Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Bảy 2021 07:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI (Français) Xem thêm
23 Tháng Bảy 2021 07:15 UTC IHS Markit Flash France Composite PMI Xem thêm
22 Tháng Bảy 2021 23:00 UTC IHS Markit Flash Australia Composite PMI Xem thêm
14 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IPA UK Bellwether Report Xem thêm
12 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI Xem thêm
12 Tháng Bảy 2021 00:01 UTC Ulster Bank Ireland Construction PMI Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC Natwest UK Regional PMI Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC Accenture \ IHS Markit UK Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IHS Markit India Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IHS Markit US Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IHS Markit Global Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IHS Markit Brazil Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IHS Markit Europe Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IHS Markit China Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IHS Markit France Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IHS Markit Germany Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IHS Markit Italy Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IHS Markit Russia Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IHS Markit Spain Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 23:01 UTC IHS Markit Japan Business Outlook Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 04:15 UTC IHS Markit Dubai PMI Xem thêm
11 Tháng Bảy 2021 04:15 UTC IHS Markit Dubai PMI (Arabic) Xem thêm
8 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Global Copper Users PMI Xem thêm
8 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Global Aluminium Users PMI Xem thêm
8 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Global Steel Users PMI Xem thêm
8 Tháng Bảy 2021 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: London Xem thêm
8 Tháng Bảy 2021 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: Midlands Xem thêm
8 Tháng Bảy 2021 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: North Xem thêm
8 Tháng Bảy 2021 00:01 UTC IHS Markit / REC UK Report on Jobs: South Xem thêm
8 Tháng Bảy 2021 00:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs Xem thêm
8 Tháng Bảy 2021 00:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs Xem thêm
7 Tháng Bảy 2021 15:00 UTC IHS Markit Global Sector PMI Xem thêm
7 Tháng Bảy 2021 08:30 UTC IHS Markit Europe Sector PMI Xem thêm
7 Tháng Bảy 2021 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI Xem thêm
7 Tháng Bảy 2021 06:00 UTC Halifax House Price Index Xem thêm
7 Tháng Bảy 2021 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI Xem thêm
7 Tháng Bảy 2021 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI (Russian) Xem thêm
7 Tháng Bảy 2021 00:30 UTC IHS Markit Asia Sector PMI Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 15:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 13:45 UTC IHS Markit US Sector PMI Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 13:45 UTC IHS Markit US Services PMI Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 08:30 UTC IHS Markit Eurozone Productivity PMI Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 07:30 UTC IHS Markit France Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 07:30 UTC IHS Markit Italy Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 07:30 UTC IHS Markit Eurozone Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 07:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI (Deutsch) Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 07:30 UTC IHS Markit Germany Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 07:30 UTC IHS Markit France Construction PMI (Français) Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 07:30 UTC IHS Markit Italy Construction PMI (Italiano) Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 04:15 UTC IHS Markit Egypt PMI Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 04:15 UTC IHS Markit Egypt PMI (Arabic) Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 00:30 UTC IHS Markit Hong Kong SAR PMI Xem thêm
6 Tháng Bảy 2021 00:30 UTC IHS Markit Hong Kong SAR PMI (中文) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 13:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI (Português) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 13:00 UTC IHS Markit Brazil Services PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 09:00 UTC IHS Markit Qatar PMI (Arabic) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 09:00 UTC IHS Markit Qatar PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 09:00 UTC IHS Markit Ghana PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 08:30 UTC IHS Markit / CIPS UK Services PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Italiano) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Français) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 08:00 UTC IHS Markit Eurozone Composite PMI (Español) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 07:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI (Deutsch) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 07:55 UTC IHS Markit Germany Services PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 07:50 UTC IHS Markit France Services PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 07:50 UTC IHS Markit France Services PMI (Français) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 07:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI (Italiano) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 07:45 UTC IHS Markit Italy Services PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 07:15 UTC IHS Markit South Africa PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 07:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 07:15 UTC IHS Markit Spain Services PMI (Español) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI (Português) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI (Russian) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 06:00 UTC IHS Markit Russia Services PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 05:00 UTC IHS Markit India Services PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 04:15 UTC IHS Markit United Arab Emirates PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 04:15 UTC IHS Markit Saudi Arabia PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 04:15 UTC IHS Markit Saudi Arabia PMI (Arabic) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 04:15 UTC IHS Markit United Arab Emirates PMI (Arabic) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 01:45 UTC Caixin China General Services PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI (日本語) Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 00:30 UTC IHS Markit Singapore PMI Xem thêm
5 Tháng Bảy 2021 00:01 UTC AIB Ireland Services PMI Xem thêm
4 Tháng Bảy 2021 23:00 UTC IHS Markit Australia Services PMI Xem thêm