Markit PMI:
One of the most closely watched economic indicators in the world
ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 26.5 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม พ.ค.: 36.4 ▲
จีน PMI ผลผลิตรวม เม.ย.: 47.6 ▲
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม พ.ค.: 30.5 ▲
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม พ.ค.: 27.4 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม พ.ค.: 28.9 ▲
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 30.7 ▼
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ค.: 42.8 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ค.: 40.4 ▲
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 36.0 ▼
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 33.0 ▼
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 49.4 ▼
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 35.1 ▼
อียิปต์ PMI เม.ย.: 29.7 ▼
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ค.: 39.5 ▲
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ค.: 40.3 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ค.: 36.8 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 39.8 ▼
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 29.5 ▼
ฮ่องกง PMI เม.ย.: 36.9 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 27.4 ▼
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 27.5 ▼
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 36.0 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 31.1 ▼
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ค.: 38.4 ▼
เคนยา PMI เม.ย.: 34.8 ▼
เลบานอน PMI เม.ย.: 30.9 ▼
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 31.3 ▼
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 35.0 ▼
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 29.0 ▼
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 41.3 ▼
ไนจีเรีย PMI เม.ย.: 37.1 ▼
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 31.6 ▼
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 31.9 ▼
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 31.3 ▼
ซาอุดิอาระเบีย PMI เม.ย.: 44.4 ▲
สิงคโปร์ PMI เม.ย.: 28.1 ▼
แอฟริกาใต้ PMI เม.ย.: 35.1 ▼
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 41.6 ▼
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 45.7 ▼
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 42.2 ▼
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 36.8 ▼
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 33.4 ▼
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI เม.ย.: 44.1 ▼
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ค.: 40.6 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ค.: 39.8 ▲
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต เม.ย.: 32.7 ▼